TÁJÉKOZTATÓ az „Út a munkaerőpiacra”

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1-15
munkaerő-piaci programról

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja az Út a munkaerőpiacra elnevezésű munkaerőpiaci programot, mely személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A munkaerőpiaci program lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokkal.

Kiknek segít a munkaerőpiaci program?

A munkaerőpiaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre; és azokra a 25-64 év közötti szolgáltatást igénylőként, közvetítést igénylőként nyilvántartottakra (körükben azokra a személyekre, akik gyermekük gondozása vagy rehabilitációs ellátásuk miatt álláskereső nyilvántartásba nem vehetők, de képzéssel támogathatók); és azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint jelen munkaerőpiaci program segítségével mozdítható elő. A programelőkészítés során figyelem fordul az inaktívakra is (a felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplőkre).

Munkaerőpiaci szempontból a bevonás során előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt csoportba tartozók, azaz a
− 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők,
− az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,
− a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.)
− a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők,
− az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők,
− a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint:

− álláskereső az, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A nyilvántartott álláskeresők figyelmét felhívjuk arra, hogy:

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (9) f) pontjában rögzített, hogy a nyilvántartott álláskereső együttműködési kötelezettsége arra is kiterjed (amellett, hogy például megfelelő képzést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles elfogadni), hogy részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerőpiaci programban. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) bekezdése kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában meghatározott munkaerőpiaci programon az európai uniós forrásból megvalósuló programokat is érteni kell. Amennyiben a célcsoportba tartozó személy e számára megfelelő munkaerőpiaci programban való részvételt visszautasítja, az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az együttműködési kötelezettsége megszegését jelenti, ami az álláskereső nyilvántartásból való törléséhez vezet az Flt. 54.§ (14) bekezdés e) pontja szerint.

A közfoglalkoztatásban lévők figyelmét felhívjuk arra, hogy:

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (13) bekezdésében rögzített, hogy a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatás időtartama alatt köteles elfogadni az állami foglalkoztatási szerv által részére felajánlott, megfelelő munkahelyet. (A törvény 25. § (2) bekezdése szerint megfelelő a munkahely, ha az álláskereső az egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, ha a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, és ha a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, és ha az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. A törvény 25.§ (5) bekezdése szerint az előbbi feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú munkalehetőség is felajánlható.)

Nem lehet a munkaerőpiaci programba vonni azt a személyt, aki bár egyéb jellemzői alapján a célcsoportok valamelyikébe tartozhatna, de

− aki még közfoglalkoztatásban van,
− aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,
− aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, vagy bármely forrásból megvalósuló nappali tagozatos oktatásban/képzésben vesz részt
− akinek állami foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,
− aki az Út a munkaerő-piacra kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerőpiaci program egy másik kormányhivatal által bonyolított részprojektjében vesz részt,
− aki másik kormányhivatal által bonyolított munkaerőpiaci programban vesz részt,
− aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője, (kivéve adókedvezményekkel kapcsolatos projekt),
− akivel összefüggésben a kormányhivatal által korábban indított bármely projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha az egymást követő munkaerőpiaci programok egymásra épülő segítséget biztosítanak az egyénnek, például az egyik program támogatott képzése után a másik program arra ráépülő vagy munkahelyi háttérrel bíró képzést támogat, vagy foglalkoztatáshoz, önfoglalkoztatóvá váláshoz támogatást biztosít. Nem lehet viszont abban az esetben eltérni (azaz a nyomonkövetés lezárulását ki kell várni), ha az előző segítő program éppen a GINOP-5.1.1/VEKOP-8.1.1 volt, vagy ha az egymást követő programok nem egymásra épülő segítséget nyújtanak, vagy ha a korábbi programok segítségével az egyén már komplex segítségben részesült (azaz szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett ÉS bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült). A gyakornoki programban való részvételt követő olyan GINOP 5.1.1/VEKOP 8.1.1 programbevonásokra, ahol első programelemként bérjellegű támogatásokat céloznának meg az egyénnel, csak a gyakornoki program befejezését követő 180 nap elteltével kerülhet sor. Az Ifjúsági Garancia Rendszerben való részvételhez, azaz lemorzsolódáshoz/ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvizsgálat lezárulását nem kell e szempontból vizsgálni. Másik megyébe költözők esetén — egymásra ráépülő segítség nyújtása esetében — el lehet tekinteni az előző GINOP 5.2.1/VEKOP 8.2.1 részvételi alkalom nyomon követési időszakának kivárásától.

A munkaerőpiaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatások:

A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve e támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerőpiaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott munkaerőpiaci programmal megvalósulhat elhelyezkedése, vagy vállalkozóvá válása. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységeinek munkatársaihoz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási osztály 1.